ವಿವೇಕಾನಂದರು ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ತಿದ್ದರಾ? ಸತ್ಯವೆಷ್ಟು, ಸುಳ್ಳೆಷ್ಟು?

v

ಗೋಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನೇರ ಕಂಡವರ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮಂದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲರೆ?

ವಿವೇಕಾನಂದರು ಗೋಮಾಂಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಳೆದಿದ್ದ ನಿಲುವು ಎಂಥದಿತ್ತು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೃತಿಶ್ರೇಣಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವರಗಳ ದಾಖಲೆಸಹಿತ ಲೇಖನ ಈ   govu final – ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿದೆ…

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s