ಅವನೆಡೆಗೆ ನಾನೊಬ್ಬನೇ!

ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆಂದು
ತುಪ್ಪ ಕಾಸಿ
ಗಡಿಗೆಗೆ ತುಂಬಿಟ್ಟೆ
ಆರಲೆಂದು ಬಿಟ್ಟೆ!

ಮರಳಿ ನೋಡುವಾಗ
ಅರ್ಧ ತುಪ್ಪ ಗಡಿಗೆ
ಕುಡಿದಿತ್ತು, ಇನ್ನರ್ಧ
ಬೀದಿ ನಾಯಿ!!

ನಾಯಿಯಲ್ಲೂ
ದೇವರಿದ್ದಾನಲ್ಲ,
ಗಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು
ದೇವರೆಡೆ ನಡೆದೆ
‘ನಾನೊಬ್ಬನೇ!’

5 thoughts on “ಅವನೆಡೆಗೆ ನಾನೊಬ್ಬನೇ!

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s